93.292.02.91
lopez.abellan.abogados@icab.cat

UNIFICACIÓ DE CRITERIS DELS JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA DE BARCELONA

Especialistes en Dret Administratiu, Immobiliari i Urbanístic - Consultors del sector Públic

CLÀUSULA REBUS SIC STANTIBUS – 12/11/2020

En data 12 de novembre de 2020 els jutges de primera instància de Barcelona han publicat els següents acords relacionats amb procediments de desnonament:

ACORDS DE UNIFICACIÓ DE CRITERIS DELS JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA DE BARCELONA

Els jutges de primera instància de Barcelona (amb competència en assumptes civils, amb exclusió de família, tutela i incapacitats), reunits tots de manera telemàtica, han adoptat en el dia d’avui, per molt àmplia majoria, els següents ACORDS D’UNIFICACIÓ DE CRITERIS :
1.-) La mera presentació pel / per la llogater / a d’una demanda per la qual se sol·liciti la revisió de les rendes contractuals (amb fonament en la doctrina “rebus sic stantibus”), o el reemborsament de rendes abonades indegudament (Llei 11/2020, de 18 de setembre, de Parlament de Catalunya), o l’atorgament d’un contracte de lloguer social (Llei 24/2015, de 29 de juliol, de Parlament de Catalunya), o l’adopció de mesures cautelars prèvies preparatòries de les demandes esmentades, no serà motiu suficient per si sola per a acordar la suspensió per prejudicialitat civil d’un procediment de desnonament per falta de pagament.
No obstant això, i de manera excepcional, el jutge podrà valorar la suspensió de l’judici de desnonament, atenent el conjunt de circumstàncies concurrents, especialment si s’ha acumulat a l’acció de desnonament la de reclamació de rendes, les al·legacions que faci la part actora , les mensualitats que apareguin com impagades, o l’existència de pagaments o consignacions pel / per la llogater / a.

Justificació.- El present acord té per objecte donar resposta adequada a cada cas concret. D’una banda, es pretenen evitar conductes d’abús de el procés per la part arrendatària, de manera que la mera presentació d’una demanda de judici ordinari no hagi de tenir l’efecte automàtic de paralitzar un judici de desnonament per falta de pagament (que té una naturalesa sumària, però a què sovint se li acumula una acció de reclamació de rendes, que segons les seccions especialitzades de l’Audiència Provincial de Barcelona té naturalesa plenària). No obstant això, i d’altra banda, la suspensió de l’judici de desnonament pot ser en ocasions l’única mesura possible per evitar el greu perjudici que es podria produir, cas de continuar amb el procediment, per a l’inquilí que ha mantingut una postura diligent i afavoridora de compliment de l’contracte, i que s’ha pogut veure afectat per situacions sobrevingudes i alienes a la seva voluntat. El jutge ha de tenir la possibilitat d’analitzar cada cas, i donar l’adequada resposta en funció de les circumstàncies que concorrin.
2.-) En un procediment de desnonament per falta de pagament, i llevat que consti acord en contra, la part demandada pot enervar l’acció pagant el 50% de les mensualitats en què s’hagi vist suspesa l’activitat en el local arrendat, o el percentatge que correspongui en cas de restricció parcial de l’aprofitament de l’immoble, d’acord amb el Decret-Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de Govern de la Generalitat de Catalunya, respecte de mensualitats meritades a partir d’un mes des de la data de entrada en vigor de la norma.
Justificació.- Tot i els dubtes de constitucionalitat que s’han plantejat respecte de l’esmentat Decret-Llei 34/2020, es tracta d’una norma vigent que fixa la renda aplicable a un contracte, i que per tant ha de ser aplicable de manera automàtica quan es compleixin els requisits previstos a la norma per a això, també als efectes de l’enervació de l’acció de desnonament.
3.-) En un procediment de desnonament per falta de pagament, no és procedent estendre l’objecte de l’procés a la invocació per la part demandada de la clàusula “rebus sic stantibus” i la consegüent pretensió de fixació d’una nova renda contractual. En tot cas, això només pot ser analitzat mitjançant l’exercici pel / per la llogater / a de la corresponent acció, a ventilar en l’àmbit d’un judici ordinari.
Sí es pot admetre, com a motiu d’oposició en el judici de desnonament, la impossibilitat de pagament de les rendes per circumstàncies sobrevingudes i imprevistes derivades de la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19 (de manera anàloga a l’al·legació de força major) .

Justificació.- Independentment de l’caràcter sumari de l’acció de desnonament per falta de pagament, la pretensió de la part arrendatària que es revisi la renda contractual d’acord amb l’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus necessàriament hauria de donar lloc a un pronunciament judicial específic, i només podria ser suscitada al si d’un judici ordinari (art. 249.1.6º LEC). Per tant, tal pretensió no podria plantejar-se en l’àmbit d’un judici verbal de desnonament, ni com reconvenció, ni mitjançant la petició d’acumulació d’actuacions. No obstant, ha de facilitar-se a l’inquilí que s’ha vist greument impossibilitat per al pagament de les rendes, com a conseqüència de la crisi sanitària i econòmica derivada de la declaració d’estat d’alarma, al·legar aquesta circumstància via oposició, sense més pretensió que la de que el jutge no apreciï l’existència de situació d’impagament fonamentadora de l’desnonament, de forma anàloga a l’excepció de força major, ia fi d’evitar situacions d’injustícia material.
Els presents Acords no tenen caràcter vinculant, a l’versar sobre matèria jurisdiccional, però mostren el parer majoritari dels Magistrat / es dels jutjats de primera instància de Barcelona, ​​als efectes de reduir la litigiositat i d’introduir una major seguretat jurídica en les actuacions judicials.
Notifiqueu el present Acord a la Il·lma. Jutgessa Degana de Barcelona, ​​a l’Excm. Sr. President de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona i a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
A Barcelona, ​​a 12 de novembre de 2020.
Roberto García Cendrers
Magistrat de l’Jutjat de Primera Instància nº 30 de Barcelona
Delegat de la Jutgessa Degana de Barcelona, ​​en l’àmbit civil

Obre el xat
1
Com podem ajudar-te?
Benvinguts a LOAB, t'assessorarem en breu, Com podem ajudar-te?